Terms of use_sept2015

Allmänna kommentarer

Innehållet på denna webbplats är utgivet av Sparinvest S.A., i det följande benämnt "Sparinvest".

Alla frågor kring innehållet på denna webbplats ska ställas till Sparinvests webbansvarige på marketing@sparinvest.dk.

eller till

Sparinvest S.A.
28, Boulevard Royal
LU-2449 Luxemburg

Tel.: +352 262747-1
Fax: +352 262747-99

Genom att använda innehållet på Sparinvests webbplats godkänner användaren dessa villkor för användning.

Inget erbjudande
Informationen på denna webbplats utgör inte, och får inte tolkas som, uppmaningar, erbjudanden eller rekommendationer om förvärv eller avyttring av investeringar, deltagande i andra transaktioner eller tillhandahållande av någon form av investeringsråd eller andra finansiella eller ekonomiska tjänster.
Användandet av innehållet på denna webbplats utgör inte på något sätt någon juridiskt bindande relation mellan Sparinvest och användaren. Denna webbplats utgör inte något alternativ till specifik ekonomisk eller annan professionell rådgivning, och ska inte heller anses utgöra detta av någon person. Sparinvest informerar härmed användaren om att ekonomisk eller annan professionell rådgivning ska sökas innan informationen från denna webbplats används.

Behöriga användare
Under inga omständigheter får innehållet på denna webbplats användas för andra ändamål än som personlig information för användaren.
Genom bekräftelse av sitt boendeland i form av en separat inmatning samtycker användaren till att denna information, samt val av föredraget språk, sparas som en cookie på användarens dator. Användaren samtycker till att uppdatera denna information vid behov samt i synnerhet vid byte av boendeland. Användaren bär själv ansvaret för korrektheten i dessa uppgifter.
Vidare tillhandahåller Sparinvest information enbart till användare som inte är ålagda restriktioner i fråga om köp eller innehav av Sparinvests produkter. En specifik hänvisning görs till avsnittet om hantering av amerikanska personer.

Information
Informationen på denna webbplats har sammanställts från källor som Sparinvest anser vara tillförlitliga, men varken Sparinvest eller någon annan gör någon utfästelse eller ställer någon garanti för informationens korrekthet eller fullständighet.
Såvida inte annat anges är alla uppfattningar, analyser och uppskattningar som visas på denna webbplats Sparinvests egna per angivet datum och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Sparinvest eller någon annan tar på sig något som helst ansvar för eventuella förluster i någon form som uppstår till följd av användning av denna webbplats eller dess innehåll, eller som uppstår på annat sätt i samband med detta. Varje användare av denna webbplats har själv ansvaret för att genomföra en egen oberoende undersökning av de verksamheter, ekonomiska förhållanden och investeringsmöjligheter som presenteras på denna webbplats.
Informationen på denna Sparinvest-webbplats tillhandahålls i enlighet med lagstiftningen i storhertigdömet Luxemburg i fråga om Sparinvest-enheter med säte eller hemvist i Luxemburg och får endast användas från andra jurisdiktioner på användarens egen risk.

Delar av informationen på denna webbplats är sammanställd av Morningstar som agerar som verkställande ombud för Sparinvest. Följande gäller för information som tillhandahålls av Morningstar:

Information, data, analyser och uppfattningar som tillhandahålls av Morningstar:

(1) inkluderar konfidentiell och skyddad information som tillhör Morningstar,
(2) får inte kopieras eller spridas,
(3) utgör inte något investeringsråd från Morningstars sida,
(4) tillhandahålls enbart som information,
(5) garanteras inte vara korrekta, fullständiga, noggranna eller lämnade i tid, och datum för informationens publicering kan variera från fond till fond.

Morningstar är inte ansvarigt för några handelsbeslut, skador eller andra förluster till följd av, eller relaterade till, denna information, dessa data, analyser eller uppfattningar eller deras användning, och användaren får inte förlita sig på informationen utan vederbörlig kontroll.
Morningstar informerar användaren som följer: (i) inget investeringsbeslut bör göras baserat på den tillhandahållna informationen, undantaget efter rådfrågning av en professionell ekonomisk rådgivare; (ii) historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat; samt (iii) värde på och inkomst från en investering kan gå såväl ned som upp.

Alla uppfattningar som presenteras i detta dokument är Sparinvests egna. Investeringsmarknader och förhållanden kan förändras snabbt. De presenterade uppfattningarna bör inte tolkas som fakta eller tillmätas överdriven tilltro vid fattandet av investeringsbeslut. Tillgångarnas sammansättning och allokering kan ändras med tiden.

Viktig information för amerikanska personer
Amerikanska medborgare, andra länders medborgare som vistas tillfälligt i USA samt andra personer enligt vad som definieras av Sparinvest eller de juridiskt bindande dokumenten (framför allt de olika investeringsfondernas prospekt) kan omfattas av vissa restriktioner i fråga om tillgängligheten för Sparinvests produkter och tjänster.
Materialet på denna webbplats vänder sig inte till och är inte avsett för amerikanska personer och utgör inte något erbjudande om att tillhandahålla, eller någon uppmaning om något erbjudande att köpa eller sälja produkter eller tjänster i USA.

Med termen "amerikansk person" avses:
(i) en medborgare i USA oavsett personens vistelseort eller en boende i USA oberoende av medborgarskap,
(ii) ett partnerskap organiserat eller existerande enligt lagstiftningen i en delstat, ett territorium eller en besittning tillhörigt USA,
(iii) en juridisk person instiftad enligt lagstiftningen i USA eller någon delstat, territorium eller besittning tillhörigt USA eller
(iv) ett bo eller en stiftelse som omfattas av amerikansk skattelagstiftning.
Inga amerikanska personer får köpa några produkter eller tjänster av Sparinvest och Sparinvest godtar inte ansökningar om köp av produkter eller tjänster från sådana personer.

Personuppgifter
All kommunikation, elektronisk eller på annat sätt, mellan användaren och Sparinvest med hjälp av denna webbplats och all information - vare sig den är känslig eller inte - som användaren tillhandahåller eller matar in under sin användning av denna webbplats, eller som samlas in genom denna webbplats, kan komma att lagras i datorer eller på annat sätt arkiveras, bearbetas automatiskt och inkluderas i databaser, användas för marknadsföring, användas för övervakning och analys av affärer, följande av lagar och myndigheters bestämmelser och/eller för andra därmed relaterade affärsändamål efter Sparinvests eget gottfinnande.
Användaren ger framför allt Sparinvest rätt att samla in användarens personuppgifter och lagra dem elektroniskt eller på annat sätt, samt att använda och bearbeta dem. Användaren kan begära att kostnadsfritt få en sammanställning av sina personuppgifter som finns lagrade hos Sparinvest. Användaren har rätt att ändra eller radera dessa uppgifter om det skulle visa sig att de är felaktiga. Sparinvest får lagra dessa personuppgifter under maximalt tillåten tid enligt gällande lagstiftning om dataskydd.
Användaren har möjlighet att själv besluta om den begärda informationen ska lämnas eller inte. Inga uppgifter sprids till externa parter, förutom när detta krävs av lagstiftningen i Luxemburg eller när användaren uttryckligen har godkänt det.
Användaren godkänner uttryckligen att Sparinvest förmedlar användarens uppgifter till företag inom Sparinvest-koncernen eller till denna närstående företag.
Sparinvest samlar även in och analyserar data relaterade till användningen av sina webbplatser, inklusive domännamn, antal träffar, besökta sidor och längden på varje användarsession, för att utvärdera webbplatsernas användbarhet. Dessa data är dock endast avsedda för statistiska ändamål och sprids inte till andra utanför vare sig Sparinvest-koncernen eller till denna närstående företag.

E-post
Användaren av webbplatsen påminns om att konfidentialiteten hos e-postmeddelanden som sänds via internet inte kan garanteras. Användaren ska därför undvika att sända personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Sparinvest via e-post. Sparinvest och andra verkställande ombud är inte skyldiga att verkställa order eller instruktioner som sänds öppet via e-post. Sparinvest har rätt att på användarens begäran sända allmän information via e-post till den e-postadress som användaren har angett. Sparinvest är varken ansvarig eller återbetalningsskyldig för förluster eller skador till följd av att ett sådant meddelande försvinner, förvrängs eller fördröjs.

Länkar
Sparinvests webbplats kan innehålla länkar till externa parters webbplatser. Sparinvest varken sponsrar eller godkänner innehållet på dessa webbplatser. Sparinvest tar inget ansvar för information som lämnas på sådana webbplatser och tar heller inget ansvar för eventuellt olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll på de webbplatser dit användaren hänvisas. Detta gäller i synnerhet skador till följd av användning eller avstående från användning av sådan felaktig information. Sparinvest har inget inflytande över nuvarande och framtida innehåll på webbplatser till vilka användaren hänvisas. Länkarna hänvisar till webbplatser som drivs av externa parter och som ligger utanför Sparinvests kontroll.
Ingen extern part tillåts länka någon webbplats till Sparinvests webbplats utan att först ha fått skriftligt medgivande för detta från Sparinvest. Sparinvest kan dock inte garantera och användaren kan inte utgå från att det finns ett sådant skriftligt medgivande för varje länk. Personer som skapar sådana länkar till Sparinvests webbplats ansvarar själva för dem och Sparinvest tar inget ansvar för dessa länkar.

Copyright
Allt innehåll på Sparinvests webbplats omfattas av copyright med ensamrätt. Användaren får ladda ned eller skriva ut papperskopior av enskilda sidor och/eller delar av webbplatsen, förutsatt att användaren inte avlägsnar några copyrightrelaterade eller andra äganderättsliga noteringar. Eventuell nedladdning eller annan kopiering från webbplatsen överför inte några rättigheter till någon mjukvara eller något material till användaren. Användaren förbjuds att återge (hela eller delar av), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), ändra, länka till eller för något offentligt eller kommersiell ändamål använda webbplatsen och dess innehåll utan föregående skriftligt medgivande från Sparinvest.

Teckningsinformation
Teckning av andelar i de av Sparinvests investeringsfonder som presenteras på denna webbplats ska alltid göras på grundval av det senaste prospektet och den senaste årsredovisningen (eller den senaste halvårsrapporten om denna är mer aktuell). Dessa dokument kan fås kostnadsfritt från Sparinvest.
De investeringsfonder som presenteras på denna webbplats är öppna fondbolag enligt Luxemburgs lagstiftning. De är godkända för allmän distribution i en rad länder.

Information om risker
Utvecklingen för de fonder som presenteras på denna webbplats beräknas om inte annat anges på basis av nettotillgångsvärdet med återinvesterad bruttoavkastning i fondens valuta exklusive uppläggningsavgift.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Andelarnas värde kan fluktuera och är inte garanterat.

En transaktion som involverar främmande valuta kan påverkas av fluktuationer i valutakurserna, vilket kan påverka investeringens värde.

Fonder som investerar på nya marknader löper större risk i fråga om kursfluktuationer.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.