Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Sparinvests dataskyddspolicy

Syftet med denna dataskyddspolicy är att informera dig om hur Sparinvest S.A., 28 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg, (“Sparinvest” eller “vi”), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i samband med vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter. Dataskydd är viktigt för Sparinvest och utgör en integrerad del av vår verksamhet och därför har vi vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att dataskyddet uppfyller gällande regler om skydd för personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det finns flera viktiga skäl till varför Sparinvest behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge en anpassad och relevant investeringsrådgivning genom våra tjänster, genomföra transaktioner, administrera ditt kundförhållande med oss och kommunicera med dig. Vår behandling av dina personuppgifter är därför nödvändig för att vi ska kunna utföra våra tjänster för dig.

Observera att alla telefonsamtal med Sparinvests anställda rörande affärstransaktioner kommer att spelas in i dokumentationssyfte. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal med dig eller din arbetsgivare, särskilt rörande ert förhållande med oss som kund, klient eller affärspartner (art. 6, 1b GDPR1).

Vidare har Sparinvest berättigade intressen av att behandla personuppgifter (art. 6, 1f GDPR). Dessa intressen är fakturering av utförda tjänster, vår kommunikation med dig om Sparinvest har några frågor rörande specifika tjänster, lagring av data i dokumentationssyfte, hantering av pågående eller potentiell rättstvist och/eller att behålla och förbättra vår kundrelation med dig.

Personuppgifter behandlas även i syfte att uppfylla tillämpliga lagregler om penningtvätt och andra rättsliga förpliktelser. I detta fall är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter fullgörande av en rättslig förpliktelse (art. 6, 1c GDPR).

Personuppgifter används även i marknadsföringssyfte, bland annat för att förfina och anpassa vår kommunikation med dig baserat på dina intressen och prioriteringar och för att kontakta dig med relevant marknadsföringsmaterial i form av nyhetsbrev, produktinformation, inbjudningar till event med mera. Vi använder uppgifterna för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och i samband med våra tjänster. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är här Sparinvests berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter (art. 6, 1f GDPR) eller ditt frivilliga, uttryckliga och informerade samtycke (art. 6, 1a GDPR), om detta krävs, vilket kan vara fallet om ändamålet med vår kontakt är direktmarknadsföring via epost eller annan elektronisk kanal.

Om du söker en anställning på Sparinvest behandlar vi allmänna personuppgifter som du lämnat i din ansökan, CV, intervju, betygsavskrift etc. i syfte att utvärdera dina kvalifikationer för arbetet. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är här Sparinvests berättigade intressen (art. 6, 1f GDPR). Om du kallas till en andra intervju kommer vi be dig att göra en personlighetstest och/eller ett intelligenstest. Du kommer att få frågor som ställs direkt från det företag som utför personlighets- och/eller intelligenstestet. Sparinvest kommer att få del av testresultaten men inte av dina svar. Sparinvest kommer att be om ditt tillstånd och samtycke för att genomföra ett intelligenstest. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är här Sparinvests berättigade intressen eller ditt samtycke (art. 6, 1f eller art. 9, 2a GDPR). Om du erbjuds platsen och ska anställas i Luxemburg, måste du genomgå en läkarundersökning. Detta är ett villkor för att ingå anställningsavtal i Luxemburg. Sparinvest får uppgift om ditt namn, adress, personnummer samt läkarens utlåtande om du är lämplig för de tilltänkta arbetsuppgifterna. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter är här en rättslig förpliktelse (art. 6, 1c och art. 9, 2g GDPR) enligt L-326-1 i Luxemburgs arbetsrättslag. Dessutom kommer Sparinvest, om du erbjuds en anställning och om det är relevant, att be dig tillhandahålla ett utdrag ur straffregistret. Vi gör detta för att bedöma dina kvalifikationer för en specifik befattning i Sparinvest, eftersom du som anställd i Sparinvest kommer att få tillgång till uppgifter som potentiellt skulle kunna missbrukas i brottsligt syfte. Sparinvest kommer att begära ditt samtycke till att behandla dessa uppgifter (art. 6, 1a och art. 9, 2a GDPR).

Insamling av uppgifter och kategorier av personuppgifter

Vi insamlar och behandlar de personuppgifter du har tillhandahållit oss i anslutning till vår investeringsrådgivning, utförande av transaktioner och administration av ditt kundförhållande med oss. Generellt insamlas dina personuppgifter när du kontaktar oss (på telefon, via en webbplats eller via epost) i syfte att erhålla rådgivning från oss, för att vi ska utföra transaktioner för din räkning etc.

Vi samlar också in personuppgifter när du surfar på vår webbplats. Du kan läsa om vår cookiepolicy här.

För marknadsföringsändamål insamlar vi under vissa omständigheter uppgifter från allmänt tillgängliga webbplatser och sociala media. Sådana omständigheter kan vara att vi vill ha mer information om företag eller deras anställda och/eller styrelse.

Sparinvest behandlar allmänna personuppgifter som namn, kontaktinformation, information om din ekonomi och eventuella tjänster du använder. Om du är en juridisk person kan motsvarande behandling av personuppgifter tillämpas på din(a) kontaktperson(er) och/eller verkliga huvudman/huvudmän.

Generellt behandlar Sparinvest inte särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) om dig.

Oaktat det föregående kommer Sparinvest att hantera en kopia av ditt pass och personnummer om vi är skyldiga att göra detta enligt lag, t.ex. reglerna om penningtvätt.

Om du är en arbetssökande kan Sparinvest också behandla särskilda kategorier av personuppgifter. Jämför med vad som sägs i föregående paragraf.

Vem får del av dina personuppgifter?

Om det är nödvändigt eller krävs enligt lag får Sparinvest lämna ut eller överföra personuppgifter om dig till tredje part. Det kan t.ex. röra sig om offentliga myndigheter, fonder som förvaltas av Sparinvest, statliga eller regulatoriska organ, tjänsteleverantörer eller koncernföretag (”Mottagare”).

Koncernföretag är bland annat Sparinvest Holdings SE, ID-Sparinvest, filial till Sparinvest S.A., Luxembourg, Sparinvest Investment Solutions A/S och Garanti Invest A/S.

Mottagarna får, i förekommande fall, behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträden (när personuppgifter om dig behandlas för Sparinvests räkning enligt en instruktion från Sparinvest, för att hjälpa Sparinvest i anslutning till ovan nämnda ändamål) eller som självständiga personuppgiftsansvariga (vid behandling av dina personuppgifter för deras egna ändamål). Observera att Mottagarna inte har rätt att behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål om det inte krävs enligt lag och/eller av behörig myndighet eller om du först har lämnat ditt samtycke.

Överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES

I vissa fall får dina personuppgifter överföras till mottagare och/eller undermottagare lokaliserade i länder utanför Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), till exempel om Sparinvest anlitar ett personuppgiftsbiträde i ett sådant land. Sparinvest ska säkerställa att alla sådana överföringar sker i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning. Detta innebär att alla parter utanför EU/EES som mottar dina personuppgifter ska säkerställa en adekvat nivå för dataskyddet, till exempel genom att tillämpa EU/US Privacy Shield eller genom att träffa avtal med Sparinvest i enlighet med EU-kommissionens standardklausuler. Om du har några frågor om detta kan du skicka epost till Sparinvest på GDPR@sparinvest.dk.

Lagring av dina personuppgifter

Sparinvest lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som anges ovan.

Detta betyder att dina personuppgifter kommer att lagras så länge du har ett aktivt kundförhållande med Sparinvest och, i den utsträckning som är nödvändig, under en skälig tid efter det att kundförhållandet har upphört. Detta är för dokumentationsändamål. Längden på denna tidsperiod är normalt fem år.

Vidare lagrar Sparinvest dina personuppgifter relaterade till specifika transaktioner för rättsliga och ekonomiska ändamål och redovisningsändamål. Till exempel arkiveras bokföring för revisionsändamål i upp till 10 år från utgången av det räkenskapsår till vilket materialet hänför sig, enligt de särskilda regler för arkivering av bokföring som anges i gällande bokföringslag. Efter denna tidsperiod raderas personuppgifterna.

Om du inte är kund i Sparinvest lagrar vi normalt dina personuppgifter i upp till tre år från dagen för din senaste förfrågan.

Telefonsamtal med Sparinvests anställda rörande transaktioner som spelas in i dokumentationssyfte lagras i 5 år.

Om du har samtyckt till direktmarknadsföring via elektroniska kanaler lagrar vi dina personuppgifter i 2 år efter vår sista kontakt.

Om du söker anställning hos Sparinvest men inte får platsen lagrar vi dina personuppgifter under 6 månader.

Dina rättigheter

Som registrerad har du, under vissa omständigheter som anges i GDPR, möjlighet att utöva följande rättigheter.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Sparinvest behandlar om dig. Sparinvest ska tillhandahålla en kopia av de personuppgifter som behandlas (utan avgift) eller lämna ut uppgifterna i elektronisk form.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga och ofullständiga personuppgifter och du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas.

Du har rätt att begränsa Sparinvests behandling av dina personuppgifter.

När behandlingen baseras på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat, har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få dessa uppgifter överförda till en tredje part utan att Sparinvest hindrar detta.

Du har rätt att göra invändningar mot Sparinvests behandling av dina personuppgifter.

Det betonas att du, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, har en ovillkorlig rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifterna för sådan marknadsföring.

Om dina personuppgifter behandlas för att behandlingen är nödvändig för Sparinvests berättigade intressen (art. 6, 1(f) GDPR), har du rätt att invända mot behandlingen på grunder som är relaterade till din specifika situation.

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar Sparinvests behandling av dina personuppgifter före återkallandet av ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av de ovan angivna rättigheterna ska du kontakta Sparinvest på GDPR@sparinvest.dk.

Klagomål

Om du vill anmäla ett klagomål mot Sparinvests behandling av dina personuppgifter ska du kontakta Sparinvest på GDPR@sparinvest.dk.

Du har också rätt att anmäla klagomål till din nationella tillsynsmyndighet eller till den nationella dataskyddsmyndigheten i Luxemburg:

Commission Nationale pour la Protection des Données
1, Avenue du Rock’n Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Telefon: (+352) 26 10 60 1
Webbplats: www.cnpd.public.lu

Ändringar av denna dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn kommer att uppdateras regelbundet och när det är nödvändigt på grund av ändringar av relevanta lagregler. Dataskyddspolicyn kommer alltid att innehålla uppgifter om datum när den senaste versionen träder i kraft. Om ändringarna i dataskyddspolicyn är stora eller viktiga kommer du informeras explicit, till exempel på Sparinvests webbplats eller via epost.

Implementeringsdatum för den senaste uppdateringen av denna dataskyddspolicy

30 januari 2019

 

1) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679/EG av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, med upphävande av direktivet 95/46/EG (GDPR).

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.