Koncept

Värdeaktier

Sparinvest’s värdeprocess mål är att generera långsiktig god avkastning genom investeringar i kraftigt undervärderade aktier. Vårt erbjudande täcker både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Sparinvest var det första danska fondbolaget som anammade värdeförvaltning när aktieteamet bildades 1997. Sedan dess har vi fokuserat på att erbjuda våra kunder en disciplinerad tillämpning av vår värdefilosofi och en ”bottom-up” aktieprocess. Vi analyserar aktier utifrån en långsiktig investeringshorisont och tror på en gedigen fundamental analys i syfte att identifiera både risk och möjligheter i våra investeringar. Denna analys innehåller naturligtvis även miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter. Vi är aktiva förvaltare som tror på en aktiv dialog och utnyttjande av rösträtten på bolagsstämmor i syfte att skapa extra värde genom våra innehav.

Med en samlad erfarenhet på över 100 år av värdeinvesteringar är vårt team av förvaltare och analytiker en grupp nyfikna och kritiskt tänkande personer, med en passion för aktieanalys och identifiering av investeringsmöjligheter.

Vi erbjuder:

 • Fundamental analys med långsiktighet i aktievalet
 • Ett välsammansatt team med mycket lång erfarenhet
 • En disciplinerad värdeprocess
 • Helhetssyn på risk
 • Fullständig integrering av ESG i investeringsprocessen
 • Lång- och väldokumenterad historik av konsistent värdeförvaltning
   

Värdeobligationer

Sparinvest har flera företagsobligationsfonder som förvaltas i enlighet med värdeperspektivet. Att investera i företagsobligationer innebär i praktiken att man lånar ut pengar till företagen vars obligationer man köper. Genom att tillämpa värdefilosofin i värderingen av företagen bakom obligationerna kan vi sålla bort de företag som har högst risk för konkurs och därmed minimera risken för att räntan och lånebeloppet inte kan betalas.

Med Sparinvests värdeobligationsfonder får du:

 • Ett attraktivt alternativ eller komplement till traditionella obligationer
  Företagsobligationer har flera likheter med både aktier och traditionella obligationer. När räntorna är mycket låga kan företagsobligationer därför vara ett intressant alternativ eller komplement till statsobligationer och obligationer.
 • Möjlighet till attraktiv avkastning
  Normalt betalar företag högre ränta på sina företagsobligationer än den man får på statsobligationer. Samtidigt är risken oftast lägre än när man investerar i aktier.
 • Investering i sunda företag
  Värdestrategin betyder att vi på Sparinvest investerar i obligationer som har getts ut av undervärderade företag. Om kreditvärderingen eller obligationskursen inte speglar hur det faktiskt går för företaget kan det bidra till att ett företag blir undervärderat. Företagsobligationer delas in i investment grade (högsta kreditvärdighet) och high yield (lägsta kreditvärdighet). Sparinvests fonder omfattar båda typerna, såväl globalt som enbart på tillväxtmarknaderna.


Obligationer

Investeringar i obligationer är en av Sparinvests kärnkompetenser sedan många år och våra danska obligationsfonder har vunnit många priser de senaste åren.

Med Sparinvests obligationsfond får du:

 • Unik obligationsmarknad
  Den Danska obligationsmarknaden är över 200 år gammal och anses som en av de säkraste och bäst reglerade marknaderna i världen.
 • Fast löptid för din obligationsportfölj
  När du investerar i obligationer genom Sparinvest håller din portfölj en fast risk/löptid, eftersom förvaltaren löpande köper nya obligationer till portföljen. När man investerar i enskilda obligationer förkortas i stället obligationens löptid för varje dag som går, i takt med att förfallodatum närmar sig.

Kvantstrategier

Sparinvests kvantitativa investeringsmodeller kallar vi till vardags för kvantinvestering. De kvantitativa strategierna tar fasta på en eller flera bestämda och mätbara faktorer på marknaden som historiskt har visat sig ge ett attraktivt förhållande mellan avkastning och risk.

När du investerar i Sparinvests kvantfond får du:

 • En investering som bygger på fakta
  När vi väljer ut aktier enligt kvantstrategin är det inte personliga uppfattningar som får styra, utan mätbara kriterier. Vi investerar med andra ord bara om en aktie uppfyller en rad på förhand angivna kriterier. Som investerare är du således garanterad en fast investeringsstrategi där enskilda personers inställning inte spelar någon roll. 
 • Kombination av flera investeringsstrategier
  En del väljer aktier utifrån sina egna förväntningar om ett företags framtida vinst. I vår kvantbaserade fond arbetar vi i stället med tre olika faktorer: värde, prismomentum och marknadsvärde. Forskning har visat att just dessa faktorer bidrar till överavkastning jämfört med marknaden, och om de kombineras kan de skapa extra värde i en portfölj tack vare sina olika egenskaper.
 • Ett bra komplement som kan göra en bra portfölj ännu bättre
  Kvantfonden är ett bra komplement till våra övriga aktiefonder. Förutom att de ger fast exponering mot olika marknadsfaktorer kompletterar de nämligen våra vanliga värdefonder väl. Exempelvis ger momentumfaktorn och värdestrategin normalt bättre resultat än marknaden som helhet vid olika tidpunkter, och genom att kombinera dem i en portfölj kan man således höja den samlade avkastningen och sänka den samlade risken för att det investerade kapitalet ska påverkas negativt av kurssvängningar.


Tillgångsallokering

Sparinvest erbjuder en rad tillgångsallokeringsfonder som är ett bra alternativ för dig som vill ha en skräddarsydd portfölj. Med våra fonder Securus och Procedo behöver du inte bygga upp din portfölj själv, utan med en enda fond sprids dina investeringar på värdepapper från olika geografiska regioner och branscher. Genom valet av fond bestämmer du om risken ska vara låg eller medelhög.

När du investerar i någon av Sparinvests tillgångsallokeringsfonder får du:

 • Ett vetenskapligt förhållningssätt till investeringar
  Dokumenterade undersökningar har visat att en portföljs avkastning till mer än 90 procent beror på portföljens överordnade sammansättning – alltså strategin. Exempelvis har andelen aktier och obligationer samt valet av branscher och länder större betydelse än om man har valt helt rätt aktier eller obligationer.
 • Fast sammansättning och risk
  Sparinvests tillgångsallokeringsfonder har en fast risknivå. Det uppnår vi i praktiken genom att löpande justera portföljerna så att den överordnade sammansättningen alltid är densamma.
 • En portfölj med stor spridning mellan olika tillgångsklasser
  Fonderna skiljer sig åt genom att andelen aktier och obligationer är olika stor. Ju högre andel aktier, desto större är möjligheten till högre avkastning. Samtidigt är även risken högre. Sparinvest erbjuder alltså tillgångsallokeringsstrategier med både låg och medelhög risk.


Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.