Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar – en överblick

På Sparinvest har ansvarsfulla investeringar en mycket central roll när det gäller att skapa den bästa långsiktiga avkastningen för våra investerare. Varje gång våra analytiker och portföljförvaltare analyserar ett företag tittar de därför på en mängd olika risker och möjligheter. En del har kort horisont och kan ha omedelbar inverkan på investeringen. Andra är långsiktiga, men är för den skull inte mindre viktiga för ett företags värde. Som ett led i denna analys tittar vi också noga på de miljömässiga, sociala och ledningsmässiga aspekterna i företagen (kallas också ESG), som alla är faktorer som kan påverka värdet på en investering – speciellt i det långa loppet. Det gör vi i alla tillgångsklasser och investeringsprocesser, vilket innebär att vi tittar både på det enskilda företaget och på hur större teman kan påverka värdeskapandet i en hel sektor, i ett land eller på en portfölj. 

En ansvarsfull investering tar emellertid inte slut i samma stund som investeringen är gjord. Det är lika viktigt att fortsätta att övervaka investeringen för att se hur den utvecklar sig. Därför är vi också aktiva ägare av våra värdepapper och försöker genom dialog och kommunikation med företagen dels förbättra värdeskapandet, dels påverka beteendet i ansvarsfull riktning. Detta görs i såväl våra företagsobligations-fonder som i våra aktiefonder. Det gör vi bl.a. genom att rösta aktivt på bolagsstämmor och föra en målinriktad dialog. Det kan du läsa mer om under avsnittet aktivt ägande.

Detta sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar innebär att hela processen är förankrad i de enskilda investeringsteamen, som därmed arbetar med ESG på daglig basis. Vi tar också hjälp av externa partners för att skaffa fram ESG-data, lämna röster, screena våra etiska portföljer och i vissa fall föra en dialog med företaget. Det är dock viktigt att understryka att alla beslut fattas av våra egna portföljförvaltare, även om vi får hjälp av externa leverantörer. 

Vissa typer av investeringar utesluter vi i alla våra fonder. Vi har även en rad fonder med skärpt etisk profil där vi helt väljer bort investeringar i kontroversiella sektorer och som strider mot internationella normer. Det gör vi med hjälp av externa leverantörer av ESG-tjänster. 
Utvecklingen och implementeringen av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar förankras i vårt team för ansvarsfulla investeringar, som består av representanter från både våra aktie- och obligationsteamen och som leds av Sparinvests chef för ansvarsfulla investeringar. Teamet för ansvarsfulla investeringar ansvarar inför Sparinvests investeringskommitté och styrelsen. 


Ansvarsfulla fonder

Vi betraktar både ansvarsfullhet och aktivt ägande som en viktig del av det som är vårt uppdrag – att värna våra investerares intresse på bästa möjliga sätt. Alla våra fonder investerar ansvarsfullt, men möjligheten att integrera ESG-aspekter och aktivt ägande i portföljerna varierar mellan tillgångsklasserna. I våra aktivt förvaltade portföljer arbetar vi målmedvetet med att titta på och utvärdera de konkreta ESG-aspekter som det enskilda företagen står för och utövar aktivt ägande för att lyfta fram värdet i ljuset eller öka hållbarheten. Vi beaktar hur förvaltarskap kan användas till att öka s k corporate governance och hur detta kan uppmuntra till ökad hållbarhet. Det kan du läsa mer om i vår e-bok om ansvarsfulla investeringar.

Exkludera företag

Målet med Sparinvests program för aktivt ägande är att ändra företagens beteende. Vissa typer av investeringar utesluts emellertid från alla portföljer:
 • Vapen som omfattas av konventioner
  • Truppminor
  • Klusterbomber
  • Biologiska vapen
  • Kemiska vapen
  • Kärnvapen som inte omfattas av fördraget om icke-spridning av kärnvapen
 • Värdepappersinvesteringar som är belagda med EU-sanktioner

Vi erbjuder även en rad etiska fonder som är föremål för särskilda screening kriterier.

Etiska fonder

Alla Sparinvests fonder investerar ansvarsfullt, vilket betyder att de omfattas av ovannämnda uteslutningskriterier, att ESG-aspekterna inarbetas i portföljerna och att vi utövar ett aktivt ägande. Vi vet också att vissa investerare ställer strängare krav på att deras pengar placeras så de inte strider mot internationella standarder (som t.ex. FN:s Global Compact-principer), eller i bestämda sektorer. Dessa kunder erbjuder vi fonder med norm- samt sektorbaserad screening. Det kan du läsa mer om i vår policy för etiska investeringar här.

CO2-utsläpp

Sparinvest har skrivit under The Montreal Carbon Pledge, som adresserar klimatförändringar. Genom att skriva under initiativet förpliktar man sig att mäta och rapportera det totala CO2-utsläppet från de aktuella portföljerna på årlig basis. Målet är att man som portföljförvaltare ska använda denna information för att antingen föra en dialog med företagen i portföljerna eller sätta upp konkreta mål för att minska utsläppen. Sparinvest har skrivit under Montreal Carbon Pledge för följande fonder:
 • Sparinvest – Ethical Global Value
 • Sparinvest – Ethical Emerging Markets Value


Det globala nätverket för ansvarsfulla investeringar

Sparinvest deltar i externa nätverk och initiativ om de är relevanta för våra investeringar. Det gör att vi kan ligga i framkant när det gäller tendenser och vara i framkant inom hållbarhet och hålla vår policy för ansvarsfulla investeringar aktuell och uppdaterad.  På så sätt kan vi också vara med och påverka den överordnade lagstiftningen inom området och vara en del av de åtgärder som ska främja ESG-aspekterna. 

Rapportering till kunder

Vi ger investerare möjlighet att följa våra aktiviteter i våra nyhetsbrev om ansvarsfulla investeringar. Årets första nyhetsbrev ger en överblick över föregående års omröstningar och insatsen inom aktivt ägande. Du kan läsa våra nyhetsbrev om ansvarsfull investering här.

Skräddarsydda lösningar

Vår flexibla approach innebär att vi också kan skräddarsy individuella investeringslösningar. Det kan t.ex. vara speciella exluderingar eller en portfölj som investerar i företag med lågt CO2-utsläpp. Investeringen kan också anpassas efter kundens önskemål i ett mandat/SIF. I sådana fall kan investeraren själv välja exakt vilka kriterier som ska ligga till grund för investeringen.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.