SUSPENDERING AV NAVBERÄKNING I VISSA AV SPARINVEST SICAVs FÖRETAGSOBLIGATIONSFONDER (DELFONDER)

24.08.2015
Idag beslutade styrelsen för Sparinvest SICAV att suspendera den dagliga NAV beräkningen avseende teckning av andelar och försäljning av andelar i sex företagsobligationsfonder med  syfte till att skydda investerarnas intresse. Detta omfattar följande delfonder:

SPARINVEST – EMERGING MARKETS CORPORATE VALUE BONDS
SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS
SPARINVEST – VALUE BONDS 2016
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION 2017
SPARINVEST - HIGH YIELD VALUE BONDS SHORT DURATION SEPTEMBER 2017


Detta beslut har fattats i ljuset av väsentlig turbulens på marknaden vilket resulterat i låg likviditet och osäkerhet rörande prissättningen av ett antal företagsobligationer som finns i ovan nämnda portföljer. Mer specifikt så har det prisfall i råvaror vi sett nyligen  resulterat i en väsentlig omprissättning av obligationer relaterade till råvaror. Detta i kombination med dålig likviditet på marknaden och dessutom i kombination med dagens höga säljtryck på marknaden  innebärandes att vi kan konstatera väsentliga diskrepanser avseende indikation på pris och verkligt pris. Detta påverkar vår möjlighet att beräkna NAV på ett korrekt sätt för ifrågavarande delfonder.

Denna suspension träder i kraft den 24 augusti 2015 och kommer att vara i kraft tillsvidare. Delfonderna kommer inte att öppnas för handel tills dess prissättningen av de underliggande obligationerna normaliseras.

Vi kommer fortsättningsvis att uppdatera Er beträffande detta på vår hemsida. Vi beklagar den olägenhet som detta medför för våra investerare.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att generera bästa långsiktiga avkastning med en stark tonvikt på risk. Grundat på en systematisk och objektiv inställning till investeringar – och ett stort engagemang.

 

Dataskyddspolicy   |   Cookie policy

Innan du fortsätter, var vänlig läs våra “Användarvillkor”. Tillgängligheten på våra produkter och tjänster är föremål för vissa begränsningar, produkter och tjänster kan vara undantagna i vissa länder. Copyright 2013 av Sparinvest S.A. - med ensamrätt.