Brev till fondspararna: Värdeobligationer Q3 2014

29.01.2015
I takt med att de stora ekonomierna började röra sig i olika riktningar blev den makroekonomiska bilden grumligare under det tredje kvartalet.
Ekonomiska data indikerar att tillväxten i USA kommer att hamna på omkring 2,5 % år 2014, vilket är något lägre än man förväntade sig tidigare i år. I Europa har nyckeltalen (åter-igen) fallit och tillväxtutsikterna för eurozonen har justerats ned till ca 0,9 % för 2014. Den bakomliggande bilden varierar dock kraftigt från land till land där framför allt ekonomier som Frank-rike och Italien ser pressade ut, vilket främst kan tillskrivas bris-ten på strukturella reformer.

Ladda ner.