Brev till fondspararna: Värdeaktier Q3 2014

11.11.2014
Det senaste kvartalet har vi kommenterat den spirande eko-nomiska uppgången i Europa och hur den kan påverka värde-aktier i positiv riktning.

Under kvartalet har stämningen vänt med svagare europeiska ekonomiska nyckeltal, medan den amerikanska ekonomin alltjämt är på frammarsch. Denna skill-nad i makroekonomiska data har också kunnat ses under en viss tid i företagens vinst. Amerikanska företag har haft mycket få nedjusteringar under sommaren och därmed kunnat leva upp till de i förväg höga förväntningarna. Flera europeiska fö-retag har däremot varit tvungna att justera ned vinstförvänt-ningarna. De lägre förväntningarna kommer huvudsakligen från europeiska exportörer, bilindustrin och företag inom energi och material.

Ladda ner